วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย

 คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
     ระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่างๆ กัน จะถูกนำมารวมไว้
เป็นระบบ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ในสื่อข้อมูลนำเข้า (Input Media) ซึ่งอยู่
                    ในรูปแบบต่างๆ กัน แล้วแปลงข้อมูลที่นำเข้าให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ
     ได้ แล้วส่งไปยังหน่วยความจำหลักของ CPU เพื่อประมวลผลข้อมูลต่อไป
 2.  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  ประกอบด้วย
      2.1 หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่จำข้อมูลที่รับเข้ามีอยู่ 2 ประเภทคือ
  - หน่วยความจำหลัก(Primary Storage) ถูกสร้างมาพร้อมกับตัวเครื่อง ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
    ได้  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่ง
  - หน่วยความจำสำรอง(Secondary Storage) เป็นหน่วยความจำภายนอกเครื่อง เพื่อช่วยเก็บ
    ข้อมูลเสริมจากหน่วยความจำหลัก
          2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic/Logic Unit : ALU) ประกอบด้วย
  - การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ + , - , * , /
  - เปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ ได้แก่ > , < , = , < >
          2.3 หน่วยควบคุม(Controller หรือ Control Unit) ทำหน้าที่ควบคุมและประสานงาน   ของระบบ
           คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยความจำ หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม
           จะทำงานสัมพันธ์กัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้ จึงเรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง
 3. หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output Unit) ทำหน้าที่รับสารสนเทศหรือข่าวสารในรูปของสัญญาณไฟฟ้าจาก 
     CPU แล้วแปลงข่าวสารนั้น ให้อยู่ในรูปแบบแสดงผลลัพธ์ในสื่อข้อมูลแบบต่างๆ ซึ่งการแสดง
     ผลลัพธ์ แสดงได้ 2 แบบ   คือ
     - Hard Copy คือ การแสดงผลลัพธ์ที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ดูภายหลังได้ เช่น กระดาษ , Diskette 
     - Soft Copy คือ การแสดงผลลัพธ์ที่ไม่มีสำเนา และเก็บไว้ดูภายหลังไม่ได้ เช่น จอภาพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น